Hyresvillkor


Hyresvillkor rörande Fyrkantes Party & Events egendom.

Dessa allmänna villkor tillämpas av Fyrkantens Party & Event (FPE) vid uthyrning av all utrustning som hyrs via företaget. Genom att godkänna villkoren meddelar du att du läst igenom desamma och är införstådd i vad de innebär.

Villkoren utgör firmans standardvillkor.

Avvikelse från dessa villkor kan avtalas mellan FPE och hyrestagaren men skall, för att vara gällande, avtalas skriftligen.

En vara anses inte vara bokad förrän dess hyrestagaren godkänt hyresavtalet OCH mottagit en bokningsbekräftelse från FPE.

Åtaganden

FPE ansvarar för att hyresobjekten är i skick, lämpade för sitt användningsområde samt disponibla för hyrestagaren vid den avtalade leveranstidpunkten.

För det fall FPE svarar för leverans, montering/demontering av tält, dukning m.m svarar FPE för att åtgärderna är slutförda vid den tidpunkt parterna avtalat om.

FPE svarar inte för följderna av:

 • väderförhållande
 • strejk, lockout, brand, stöld, krig eller annan Force Majeure som omöjliggör för FPE att uppfylla sina åtaganden. Vid
 • sådana förhållanden skall FPE underrätta hyrestagaren att avtalet mellan parterna är förfallet
 • skador som uppstår på person, byggnader, växter, träd, markbeläggning, nedgrävda installationer och liknande under montering/demontering.
 • skador på hyrestagarens eller tredje persons egendom som orsakats av felaktig montering/demontering, felaktig användning eller bristande kontroll och uppsyn över hyresobjektet.
 • skador/sjukdomar som uppstår vid hantering/nyttjande av hyresobjekt.

Hyrestagaren kan vid beställning av hyresobjektet välja att betala en extra summa för att FPE skall sköta den rengöring av hyresobjektet som framgår i respektive hyresobjekts nyttjandebeskrivning. Om rengöringen anses undermålig debiteras hyrestagaren för extra rengöring, till en kostnad av 500kr/timme.

Hyrestagaren svarar för hyresobjektet under hela hyresperioden. För det fall hyrestagaren vid mottagandet av godset konstaterar att hyresobjektet är skadat eller att material saknas skall hyrestagaren omedelbart underrätta FPE om detta. Underlåtenhet att anmäla brister i leveransen samt skador på hyresobjektet kan medföra att hyrestagaren blir ersättningsskyldig för skadorna. Hyresgästen skall innan godkännande av hyresvillkoren även läsa igenom och vara införstådd i produktinformationen för respektive hyresobjekt.

Hyrestagaren skall vidare

 • vårda objektet under hyrestiden
 • vid montering/demontering och nyttjande av hyrda objekt följa tilldelade instruktioner och anvisningar
 • hålla hyresobjektet under uppsikt till undvikande av stöld och skadegörelse på detsamma
 • tillse att tältdukar i förekommande fall är monterade och stängda då tältet ej används
 • ej grilla eller tillaga osande mat i tältet eller i dess närhet så att (gäller ej vid nyttjande av "grilltält")
 • svara för att eventuell värmare i tält är placerad enligt aktuell värmares föreskrifter. Om föreskrifter saknas skall avståndet mellan värmekälla och brännbart material vara minst 60cm.
 • svara erforderlig ventilation vid nyttjande av värmare med förbränning
 • ej applicera klisterfolie eller självhäftande material på tältduk, bord, stolar eller övriga uthyrningsobjekt.
 • om inte annat avtalas, tillse att de hyrda objekten är rengjorda enligt medföljande föreskrifter.
 • Hyrestagaren svarar för att ha en försäkring som täcker hyresobjekten under hyrestiden. (I normala fall täcker hem- eller företagsförsäkringen)

Allt nyttjande av hyresobjekt sker på egen risk.

Om hyrestagaren inte följer sina åtaganden avseende rengöring kan denne komma att debiteras för rengöring eller sanering av objektet.

Vid förlust av eller skada på hyresobjekt som inte kan ses som normalt slitage, kan hyrestagaren komma att debiteras för ersättning av produkten.

Hyresperiod

Hyresperioden är i normala fall helg. Som helg räknas fredag-söndag eller motsvarande tidsperiod.

Hyresobjektet kan normalt hämtas eller levereras mellan 06.15 och 07.00 och det skall normalt återlämnas/tillbakatransporterats mellan 15.00-16.00. Dock kan dessa tider behöva justeras om objekten är bokade i direkt anslutning till annan bokning eller då annan verksamhet kan komma att påverka företagets möjlighet till utlämnande eller mottagande.

OBSERVERA! Hyrestiden gäller från det att godset lämnar fram till dess att det är åter vid FPE. Om hyrestagaren inte håller tider för återlämning eller inte har tillsett att hyresobjektet är iordningställt för transport vid avtalad tidpunkt debiteras hyra för ett extra dygn.

Transport

För det fall hyrestagaren själv skall avhämta hyresobjektet hos FPE svarar hyrestagaren för godset även under transporten.

Om inte annat avtalas vid beställning står hyrestagaren själv för transport och montering.

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura som levereras med varan alternativt skickas via post eller mail. Fakturaavgift 29kr tillkommer vid faktura med post. Alternativ betalningsmetod är med Swish.

Bokningsavgift om 500kr skall erläggas innan bokningen anses fullbordad och bokningsbekräftelse skickas

FPE har rätt att kräva hel eller del av betalning i förskott. Vid uthyrning av särskilt dyra hyresobjekt, eller då hyresobjektet är avsett att användas i situationer som medför en större risk för skador än normalt, har FPE rätt att kräva deposition.

Om betalning ej erläggs i tid kommer en påminnelse att skickas ut. Då påförs en påminnelseavgift om 60kr samt utöver det tillkommer en extra faktura på dröjsmålsränta om styrränta + 8 % - för närvarande, 2023-09-05, 11,5%.

Återlämnande

Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara förpackat som vid utlämnandet. Hyresobjektet skall vara rengjort enligt de föreskrifter som medföljer.

Eventuellt skadad egendom skall förvaras åtskild från övriga delar av hyresobjektet.

Hyrestagaren accepterar att FPE besiktigar godset efter återlämnande.

Matrester skall vara avlägsnade från porslin och dryck tömd ur glas. Glas skall stå på foten i backarna vid återlämnande. Diskning av porslin svarar FPE för.

Avbeställning

Vid avbeställning inom 30 dagar före hyrestillfället äger FPE rätt att debitera hyrestagaren hela hyreskostnaden.

Vid avbeställning som sker minst 30 dagar före hyrestillfället äger FPE debitera halva hyreskostnaden. Transportkostnader avräknas från hyreskostnaden vid avbeställning.

För det fall FPE kan hyra ut avbeställda hyresobjekt helt eller delvis bortfaller skyldigheten för hyrestagaren att utbetala ersättning på grund av avbeställning.

Bokningsavgift återbetalas aldrig.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten träder i kraft då du godkänner detta hyresavtal. Då ångerfristen gått ut gäller ovanstående avtal avseende avbokning. Om det är mindre än 14 dagar till dess du vill nyttja våra tjänster godkänner du i och med att du godkänner hyresavtalet även att ångerrätten upphör att gälla från då du påbörjar nyttjandet av våra tjänster.

Om du vill nyttja din ångerrätt skall du inom 14 dagar efter det att du skickat in din bokning meddela, gärna via info@fyrkantenspartyochevent.se att du önskar nytta din ångerrätt. ANGE ORDERNUMMER ELLER BIFOGA KOPIA PÅ FÖLJESEDELN.

Fyrkantens Party & Event
Vändträsk 103
961 95 Boden

076-822 77 67

GDPR

Som kund hos fyrkantens party och event godkänner du att vi lagrar dina uppgifter i vårt kundregister. Uppgifter kopplat till bokföring sparas i därför erforderlig tid. I övrigt raderas all information då affären är fullt genomförd.

Inga av de uppgifter du skickar kommer att gå vidare till tredje part om du inte speciellt samtyckt till detta. Ett sådant tillfälle skulle till exempel kunna vara om du som kund vill ha hjälp med att få tag på en eller flera leverantörer av en vara eller tjänst och vi då vidareförmedlar dina önskemål och kontaktuppgifter.

För mer information se integritetspolicy

Ladda ner villkoren nedan.